Base
Họ Tên

go sa

Giới tính

Nam

Ngày sinh

01/01/1985